Over Systeemzorg

verbinding maakt sterker

Systeemgerichte en contextuele behandeling

Systeemzorg geeft een systeemgerichte en contextuele behandeling (waaronder ervaringsgerichte behandeling, voice dialoge, ACT, narratieve therapie, EFT, oplossingsgerichte therapie en verliescounseling).

Uitgangspunten Systeemzorg

 • Uniciteit
  Elk gezinssysteem heeft specifieke wensen, behoeften en grenzen.
 • Gerichtheid op het gezin en niet alleen op de patiënt
  De cliënt functioneert het beste wanneer het gezin goed functioneert. De behoeften van het gehele gezin zijn dus van belang en er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gezinssysteem.
 • Uitgaan van kracht in het systeem
  Kracht welke ontleend kan worden aan de oorspronkelijke context, de kracht van de competente mens. De mens die deugt en doet (gedrag en pathologie) om goede redenen. Mensen zijn niet hun probleem, ze hebben een probleem. 

Kernbegrippen

Kernbegrippen binnen de systeemtherapie zijn circulariteit en contextgebondenheid van gedrag. Circulariteit verwijst naar de samenhangende en elkaar beïnvloedende gedragingen. Deze beïnvloeding kent geen begin of einde: elk gedrag is een reactie op het gedrag van een ander en beïnvloedt op zijn beurt ook het gedrag van weer anderen. Iemand zal daarmee onder invloed van omgevingsfactoren in verschillende situaties verschillend gedrag kunnen laten zien (contextgebondenheid). Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding. Klachten door veranderingen kunnen relaties met de leden van het gezinssysteem negatief beïnvloeden en er kunnen vicieuze cirkels, patronen, ontstaan welke klachten in stand houden. Tevens geldt ook dat positieve en liefdevolle verbindingen met anderen tegen stress beschermen. Relaties kunnen een bron van steun en veerkracht zijn.

Voice Dialoge

Vanuit de theorie over de Voice Diologue kan het volgende gezegd worden; onze persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende onderdelen welke ons geholpen hebben om voor ons zelf te zorgen. Zo heeft ieder mens een aantal sub- persoonlijkheden die een rol hebben om bij spanning en onzekerheid ons te helpen te overleven (Stone en Stone, 2015). Deze methodiek kan ingezet worden om het zelf te verstevigen, door inzicht te geven in hoe ‘sub-persoonlijkheden’ het zelf beïnvloeden. Door de stemmen van de verschillende persoonlijkheden te laten klinken kan de toon van het zelf veranderen en sterker worden. Ook in de persoon zelf is er sprake van een systeem van innerlijkheden welke elkaar wederzijds beïnvloeden.

Wanneer een patiënt in een afhankelijke positie verkeert is het voor te stellen dat er verschillende patronen de boventoon voeren die helpen te zorgen dat de patiënt zich zelf helpt te overleven, zich zo veilig mogelijk te voelen. Wij zijn ons vaak niet bewust hoe onze persoonlijkheid opgebouwd is en hoe onze persoonlijkheid door middel van patronen actief aan het werk is, juist in situaties die te maken hebben met verandering, met onveiligheid.

Bio-energetica

Vanuit de theorie van Bio-energetica kan gesteld worden dat effecten van beperkingen en/of handicap niet alleen gevolgen heeft op het brein en de psyche maar ook op het menselijk lichaam (Levine, 2011). Peter Levine stelt dat ziekte of afwijking een gevolg kan zijn, een ‘opgelopen verwonding’ als gevolg van angst, hulpeloosheid en verlies. Dit is een logisch gevolg op beperking en/of handicap. Het is hier van groot belang aandacht te hebben voor de stem van het lichaam, te luisteren naar de signalen welke het lijf geeft, als fysieke signalen en ook emotionele signalen. Schokkende gebeurtenissen zijn van invloed op het lichaam en kunnen onder meer leiden tot last krijgen van slapeloosheid, angstgevoelens,
oncentratiestoornissen, prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen De taal van het lichaam kan vertalend werken om te zien wanneer het lijf kracht heeft en uitstraalt. De patiënt kan bewust worden van de kracht van het lichaam, de kracht van het hart, de kracht van emoties.

Verlieskunde

Het kwijt raken van een of meer veel betekende elementen uit je bestaan en daarmee het kwijtraken van het houvast dat je eraan ontleende.
“Verwerking van verlies bij overlijden, maar ook bij echtscheiding, ontslag, ingrijpende werkveranderingen, handicaps, uithuisplaatsing, migratie, etcetera wordt in de verlieskunde gezien als een actief proces, als het verrichten van rouwarbeid. Het scheppen van de juiste condities voor rouwarbeid is een gezamenlijke onderneming van de rouwende zelf, degenen die mantelzorg bieden en aanvullende professionele zorg”
Daarnaast kan je beperking en handicap zien als een incidenteel verlies. Incidentele verliezen kunnen je levenscyclus dramatisch veranderen. Het zijn verliezen die op zichzelf staan bijvoorbeeld overlijden, amputatie, vluchten uit je eigen land etc. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen doordat ze onvoorspelbaar/onverwacht gebeuren. Door zo’n onverwacht verlies ga je over van het ene levensstramien/levensstroom naar het andere (de Mönnink, 2015).

Contextuele benadering

De contextuele benadering in hulpverlening richt zich op de intergenerationele samenhang waarin mensen leven, binnen familierelaties die zich over verschillende generaties uitstrekken. Deze benadering gaat ervan uit dat gezonde relaties en mensen baat hebben bij een eerlijke balans tussen geven en ontvangen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1994). In relaties waarin deze eerlijke balans aanwezig is, ontstaat een proces van wederkerig en rechtvaardig geven en ontvangen.

Geven is daarbij een belangrijke voorwaarde voor goede, hechte relaties (Van der Meiden, 2020). Deze benadering erkent dat relaties met het gezin van herkomst en andere belangrijke personen invloed hebben op wie we zijn. Mensen zijn onderling afhankelijk en leven in relaties waarin zorg voor elkaar van nature voorkomt. Dit principe van zorg en rechtvaardigheid is een krachtige drijfveer die zowel de ontvanger als de gever van zorg versterkt.

Hoewel mensen van nature zorgzaam zijn, kunnen er verstoringen optreden in relaties, met negatieve gevolgen. Soms zijn er verborgen verstoringen die teruggaan naar eerdere generaties. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om lang verzwegen schade te herstellen, zodat de aangeboren bron van zorg opnieuw aangeboord kan worden. De contextuele benadering gelooft dat er hoop is op verbetering, zelfs in complexe situaties, en contextuele hulpverlening helpt mensen bij het zoeken naar herstel en verbetering van verstoorde relaties.

Jacobien Verdouw

 • Eigenaar en Systeemspecialist bij Systeemzorg Assen
 • Medisch Maatschappelijk werker/ Systeemspecialist bij Revalidatie- Friesland
 • Gediplomeerd Verpleegkundige
 • Gediplomeerd Maatschappelijk werker
 • Gediplomeerd Systeemspecialist
 • Contextueel hulpverlener (MA)
 • Systeemtherapeut io
 • Opleidingen en scholing gevolgd op het gebied van Korte Oplossingsgerichte Therapie, Acceptance and commitment therapy, Verlieskunde en Relatietherapie.
1

Systeemzorg.nl

Jacobien Verdouw
Ereprijsstraat 22
9404 KH Assen

T: 06 51 047 656
E: info@systeemzorg.nl
KVK: 75307251

Volgen op social media

© 2024 Systeemzorg.nl | Klachtenreglement